Oblastná konferencia Košice – okolie

 Zápisnica

Prítomný: Podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice: L. Vereš, J. Kondáš

Program:

1.      Otvorenie - J. Buleca

2.      Voľba volebnej komisie – J. Hudák, G. Pósa

3.      Voľba návrhovej komisie – A.Stecz

4.      Správa za uplynulé obdobie - J. Hudák, I. Kvočák

5.      Správa o hospodárení – J. Hudák

6.      Správa revíznej komisie – I. Kvočák

7.      Voľba nového výboru, KRK, voľba odborných komisii

8.      Voľba delegátov na zjazd RR – J. Buleca

9.      Rozpočet na rok 2010  J. Hudák

10.  Odovzdávanie zväzových vyznamenaní  - J. Nagy

11.  Diskusia

12.  Návrh uznesenia -   A. Stecz

13.  Záver   J. Nagy

-Oblastnú konferenciu otvoril a viedol do zvolenia nového výboru jej predseda Ing. Ján Buleca

-Nový výbor bol zvolený verejným hlasovaním

za  19

proti  0

zdržal sa 0

Zloženie výboru OV Košice okolie

Predseda:         Jaroslav Nagy

Tajomník:          Gabriel Posa

Ekonóm:            Kamil Hudák

Členovia:           Pavol Hricišon

                         Vladimír Fecko

                         Tibor Kolesár ml.

                        Jozef Kondáš

                        Gabriel Erdélyi

                        Tibor Nagy

 

Zloženie odborných komisii:

Komisia kôz a oviec: MVDr. Vladimír Fecko

Holubiarska komisia:          Tibor Nagy – predseda

                                       Štefan Kmec

                                        Lukáš Bača

Králikárska komisia:  Gabriel Erdelyi – predseda

                               Mikuláš Ivan

                               Pavol Rečo

Hydinárska komisia:   Jozef Kondáš – predseda

                                Jaroslav Bača

                                Ing. Gabriel Szanislo

Exotárska komisia:     Tibor Kolesár – predseda

                                Ing. Juraj Podracký

                                MVDr. Dušan Magic

Práca s mládežou:       Pavol  Hricišon

Registrátor králikov:     Gabriel Erdélyi

Revízna komisia:         Ladislav Vereš

                                 Pavol Seman

                                 Ernest Šamko

Delegáti na zjazd RR 17.7.2010 -      Jaroslav Nagy

                                                        Gabriel Pósa

                                náhradník          Kamil Hudák  

- V diskusii vystúpil A.Stecz a navrhol aby delegát Králikárskej komisie volil do :

-Odbornej Králikárskej komisie pri RR SZCH  MVDr. Petra Supuku

-Za predsedu zboru posudzovateľov králikov  SZCH  Ing. Miloša Supuku

-Predseda OV Jaroslav Nagy informoval o návrhu stanov SZCH a vyslovil nespokojnosť pri § 9 a 15.

-Bývali registrátor I. Kvočák informoval, že je potrebné dať vyrobiť novú pečiatku registrácie králikov, nakoľko stará je nevyhovujúca.

-Výška členských príspevkov ostala nezmenená a to 2,70 €  dospelí členovia a 0,50 €  MCH.

                                                                                    

Oblastná konferencia na svojom zasadnutí prijala uznesenie.

I.  Berie na vedomie:

1.Informáciu o prípravách a konaní  X. zjazdu RR SZCH 17.7.2010 BratIslave

II. Schvaľuje:

1. Správu o činnosti Oblastnej konferencie za obdobie od poslednej konferencie, za roky 2004-2009

2. Správu o hospodárení Oblastnej organizácie SZCH od poslednej konferencie, za roky 2004-2009

3. Správu o činnosti Oblastnej revíznej komisii za roky 2004-2009

4. Pripomienku k návrhu stanov SZCH § 9 bod 2 ZO vznikajú pri počte 5 členov

 bod 3 ZO zanikajú pri počte pod 5 členov, vrátane mladých chovateľov.

§ 15 vypustiť bod 3 a bod 5.

5. Ing. Jaroslava Matyáša za kandidáta OV Košice-okolie na kandidáta predsedu  RR SZCH

III. Ukladá:

1. Rozpracovať uznesenia Oblastnej konferencie SZCH do ročných plánov OV SZCH  ZO SZCH.

2. Zabezpečiť starostlivosť o chovateľský materiál, zakúpený z dotácie KSK pre krajskú výstavu králikov roku 2009 ,v držbe ZO SZCH Veľká Ida.

-zodpovední:   tajomník  OV SZCH a predseda ZO SZCH Veľká Ida.

IV. Volí:

1. Predsedu OV SZCH  Jaroslava Nagya

   Tajomníka OV SZCH Gabriela Pósu

   Výbor  OV, členov komisii KRK, podľa vyššie uvedeného zoznamu na strane 1.

2. Delegátov na X. zjazd RR SZCH           Jaroslava Nagya

                                                            Gabriela Posu

                                        náhradník       Kamil Hudák   

Záverom predseda OV SZCH  Jaroslav Nagy poďakoval zástupcom ZO Veľká Ida a jej predsedovi G. Pósovi za zorganizovanie Oblastnej konferencie v priestoroch Obecného úradu vo Veľkej Idea ostatným delegátom za účasť.

-Predseda OV SZCH a predseda  ZO SZCH Geča  Jaroslav Nagy odovzdal dlhoročným členom, funkcionárom OV zväzové vyznamenanie, poďakoval im za dlhoročnú obetavú prácu v prospech OV SZCH Košice-okolie.

Striebornú plaketu RR SZCH  -  Ing. Jánovi Bulecovi

                                                     Jánovi Hudákovi

Bronzovú plaketu RR SZCH  -            Imrichovi Kvočákovi

- overovatelia: Ladislav Vereš

                       Jozef Kondáš

 

 

V Košiciach  12.4.2010

 

     Gabriel Pósa                          Jaroslav Nagy

  tajomník OV SZCH                     predseda  OV SZCH