Preprava zvierat na železnici

 

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 

(Všeobecné prepravné podmienky) 

Vnútroštátna osobná doprava 

1_18_SeM_v7

 Účinnosť od: 15.06.2015

(Výňatok)

 

Článok A. 11 PREPRAVA PSOV A ŽIVÝCH ZVIERAT 

A.11.1 Preprava psov a živých zvierat je povolená len vo vozňoch 2. vozňovej triedy s miestami na sedenie a v ležadlových vozňoch. Vo vozňoch 1. vozňovej triedy a v lôžkových vozňoch je preprava psov a živých zvierat zakázaná (okrem psa so špeciálnym výcvikom – sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S). 

A.11.2 Cestujúci si môže do povolených vozňov vziať malé zvieratá uzavreté v klietkach, košíkoch alebo v iných uzatvárateľných schránkach s nepriepustným dnom (ďalej „schránka“) a ak ich môže umiestniť v priestore pod miestom, ktoré cestujúci zaujal alebo v jeho lone. Bez schránky je možné prepraviť len psa s nasadeným ochranným košíkom držaného na vôdzke.

 A.11.3 Zvieratá sa prepravujú:  v kupé s miestami na sedenie len v tom prípade, ak spolucestujúci súhlasia a nemajú námietky,  vo veľkopriestorovom vozni s miestami na sedenie tak, aby ich umiestnenie neprekážalo spolucestujúcim a zamestnancom dopravcu, v zásade v krajných častiach vozňa,  v ležadlovom vozni podľa podmienok uvedených v ods. A.7.22.

A.7.22 V lôžkových vozňoch je preprava zvierat zakázaná (okrem psa so špeciálnym výcvikom – sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S). V ležadlovom vozni, ak má cestujúci zaplatené osobitné kupé, môže prepravovať malé zvieratá v schránke a psov (maximálne dvoch). Zvieratá je zakázané umiestniť na ležadlo. Mimo kupé je cestujúci povinný držať psa na vôdzke a nasadiť mu ochranný košík.

A.11.4 Zvieratá je zakázané umiestniť na miesto určené pre cestujúcich na sedenie alebo na ležadlo. Taktiež je zaká- zané vodiť a zdržiavať sa s nimi v reštauračnom vozni. 

A.11.5 Preprava dravých vtákov je povolená iba v schránkach. 

A.11.6 Preprava chorých zvierat je zakázaná. 

A.11.7 Pri porušení prepravných podmienok uvedených v tomto článku zaplatí cestujúci úhradu podľa cenníka a v najbližšej stanici bude z prepravy vylúčený


Článok B. 28 CENA ZA PREPRAVU PSOV A ŽIVÝCH ZVIERAT

 B.28.1 Preprava malých zvierat v schránke je bezplatná za predpokladu, že zviera sa nachádza v schránke po celú dobu prepravy. V opačnom prípade je cestujúci povinný zaplatiť cestovné podľa ods. B.28.2 a prirážku nižšiu podľa cenníka.

 B.28.2 Pes bez schránky sa prepravuje za cestovné podľa cenníka č. 1, stĺpec B, v prípade použitia vlaku EC s príplatkom podľa cenníka č. 11, bez potreby zaplatenia príplatku na vlaky SC. Miestenka a ležadlový lístok pre psa sa nevydáva.

 B.28.3 V prípade prepravy psov a živých zvierat v schránke v ležadlovom vozni je cestujúci povinný zaplatiť za každé neobsadené miesto v kupé okrem cestovného podľa cenníka č. 1, stĺpec A, aj ležadlový lístok.

 B.28.4 Ak cestujúci nemôže preukázať, že za psa zaplatil cestovné, je povinný zaplatiť okrem cestovného tiež prirážku nižšiu (aj na tratiach so SVS).

Schválil: Ing. Pavol Gábor

generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.